verzending

Verzending €3,99 - Gratis vanaf €45

ervaring

Natuurlijke Vijanden altijd gratis bezorgd

Wespen Spray 400 ml

Wespen Spray 400 ml

Product information

€ 12.49

Description

Bestrijdingsspray met een snelle en lange werking tot wel 2 weken.
  • Wespen Spray bestrijdt wespen direct en effectief.
  • Wespen Spray is een product op natuurlijke basis tegen wespen.
  • Wespen Spray heeft een directe en effectieve werking tegen wespen.
Options
Vind een winkel bij je in de buurt

Additional details

Barcode(s)
8711731035392

Gevarenaanduiding

H222-H229 Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur enandere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. P220 Van kleding verwijderd houden. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.P280 Draag oogbescherming/gelaatsbescherming. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende eenaantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.P410+P412 Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F. P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

Alles wat je moet weten

ECOstyle WespenSpray is een bestrijdingsmiddel met een snelle en lange werking (tot twee weken) tegen wespen. Het werkt op basis van Pyrethrinen, een natuurlijke werkzame stof uit Chrysanten. Bestrijdt wespen Op natuurlijke basis Directe en effectieve werking tot 2 weken.