Zilvervisjes Spray - ECOstyle

Zilvervisjes Spray

Werkt tot 2 weken
Bestrijden van zilvervisjes met handige spray
| Directe en effectieve werking
| Werkt tot twee weken

  Zilvervisjes Spray

  Werkt tot 2 weken
  Bestrijden van zilvervisjes met handige spray
  | Directe en effectieve werking
  | Werkt tot twee weken
   Productformulier
   12,99

   Niet op voorraad

    Omschrijving

    Kom snel van overlast van zilvervisjes af met deze spray op basis van pyrethrine. Dit is een werkzame stof dat wordt gehaald uit chrysanten. Het bestrijdingsmiddel heeft een snelle en lange werking tot twee weken. Zo zeg je snel gedag tegen overlast van zilvervisjes.

    Huisdieren hoeven de ruimte niet te verlaten na behandeling. Het middel mag uitsluitend toegepast worden op plaatsen waar kinderen van nul tot vier jaar niet bij kunnen. Ook laat het geen vlekken achter op oppervlakten waar je de vloeistof spuit.

    Om resistentie bij zilvervisjes te voorkomen is het belangrijk om het middel af te wisselen met andere middelen die werkt op basis van een andere werkzame stof.

    Gebruiksaanwijzing

    1. Schud voor gebruik ongeveer tien seconden.
    2. Spray in de buurt van de schuilplaatsen of op plekken waar de zilvervisjes regelmatig langs komen. Spuit de vloeistof hier grondig.
    3. Gebruik het meegeleverde spuitrietje om goed in kieren en naden te spuiten.

    Specificaties

    • Type probleem: Overlast van insecten
    • Bestrijding van: Zilvervisjes
    • Dosering: ca. 10 seconden per vierkante meter besproeien
    • Samenstelling: Pyrethrinen (uit Chrysanthemum cinerariaefolium extract). Gehalte 0.4% w/w (4 g/kg)
    • Werkzame stof: Pyrethrinen (uit Chrysanthemum cinerariaefolium extract) Gehalte 0.4% w/w (4 g/kg)
    • Toepassing: Sprayen
    • Type product: Ongedierte bestrijding

    Veiligheidsinformatie


    Toelatingsnummer NL - 13183 N
    UN-code - 1950
    H222-H229 - Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
    H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
    H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
    P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
    P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
    P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
    P211 - Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
    P220 - Van kleding verwijderd houden.
    P251 - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
    P280 - Draag oogbescherming/gelaatsbescherming.
    P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
    P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
    P410+P412 - Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122°F.
    P501 - De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke voorschriften.

    Login

    Wachtwoord vergeten?

    Heb je nog geen account?
    Maak gratis een account aan en geniet van vele voordelen.