Product information

RupsVrij

Effectief rupsen bestrijden in siertuin en moestuin

Product information

RupsVrij
RupsVrij
RupsVrij
RupsVrij

€ 11.49

RupsVrij

Kies de uitvoering van je product
Vind een winkel bij je in de buurt
  • Effectieve bestrijding van rupsen
  • Voorkomt vraatschade aan planten
  • Snelle en makkelijke toepassing

Stop vraatschade aan je planten door rupsen

Wat maakt RupsVrij zo bijzonder?

Snel en effectief rupsen bestrijden

Snel en effectief rupsen bestrijden

RupsVrij is een middel op basis van Bacillus thuringiensis, een natuurlijke stof. RupsVrij kan met respect voor andere insecten zoals lieveheersbeestjes, en ook voor vogels gebruikt worden.

Voor bescherming van de natuur in je tuin

Voor bescherming van de natuur in je tuin

De stof heeft alleen effect op rupsen. Zo bescherm je je planten en voorkom je dat het natuurleven in je tuin negatief wordt aangetast.

De belangrijkste details

Type probleem

Aangevreten planten

Bestrijding van

Rupsen

Dosering

Zie gebruiksaanwijzing in verpakking

Samenstelling

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 32000 IU/MG

Werkzame stof

Bacillus thuringiensissubsp. kurstaki 32000 IU/MG

Toepassing

Voor het bestrijden van rupsen, waaronder de buxusrups, kleine wintervlinder en het koolwitje

Toepassingsperiode

Bij een buitentemperatuur boven de 15°C

Type product

Gewasbescherming

RupsVrij van ECOstyle is een duurzame keuze

Werkzame stof terug te vinden in de natuur

Werkzame stof terug te vinden in de natuur

RupsVrij is een spuitvloeistof met micro-organismen als werkzame stof zoals je deze ook in de natuur terugvindt.

Volledig recyclebaar

Volledig recyclebaar

De verpakking is voor een groot deel gemaakt van gerecycled plastic. Daarnaast is de verpakking volledig recyclebaar.

Wij staan voor duurzaam

Wij staan voor duurzaam

Duurzaam tuinieren, daar staan we al ruim 50 jaar voor. Het is onze missie om mét de natuur te werken, om haar te beschermen en ondersteunen. Nu, én in de toekomst.

Alles wat je moet weten

Last van vraatschade door rupsen in je sier-, moes- of fruittuin? RupsVrij is een spuitvloeistof met micro-organismen als werkzame stof zoals je deze ook in de natuur terugvindt. Gebruik RupsVrij voor effectieve bestrijding van rupsen.

*Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik het etiket en de productinformatie. Bekijk het volledige etiket met waarschuwingszinnen en -symbolen op deze pagina.

Rupsen op planten bestrijden

Elk insect heeft een functie. Zo ook rupsen, ze groeien uit tot prachtige vlinders die nodig zijn voor het bestuiven van bloemen. Rupsen zijn bovendien belangrijk voedsel voor vogels en andere dieren. Een paar rupsen op je planten is helemaal niet erg, je plant kan dit prima aan. Soms kan de balans in de tuin zoek raken waardoor de beestjes uitgroeien tot een plaag.

Door je planten regelmatig te voorzien van organische meststoffen krijg je sterke een weerbare planten. Zo hebben plagen minder kans om toe te slaan. Wil je een plaag voorkomen? Dan kun je dit doen met behulp van feromoonvallen of een Lijmband. Werkt dit niet? Dan kun je overgaan op het inzetten van natuurlijke vijanden zodat de natuur de plaag zelf oplost. Heb je na een aantal weken nog last van de rupsen? Dan is RupsVrij een goede oplossing om de plaag onder controle te krijgen. 

RupsVrij inzetten

Rupsen zijn de hongerige larven van bijvoorbeeld vlinders en motten. Ze houden van planten zoals de buxus, of andere planten in je sier-, moes- of fruittuin. Ze zorgen voor veel vraatschade, soms zelfs voor volledig kaalgevreten bladeren.

RupsVrij voorkomt vraatschade aan bladeren door rupsen. Het is een spuitvloeistof, met micro-organismen als werkzame stof zoals je deze ook in de natuur terugvindt. De meeste bestrijdingsmiddelen werken alleen door direct contact te maken met de rups. RupsVrij werkt anders: het middel trekt in het blad. Zodra de rups van het blad eet, stopt de vraat en binnen enkele dagen sterft de rups. RupsVrij kan met respect voor andere insecten zoals lieveheersbeestjes, en ook voor vogels gebruikt worden.

Gevarenaanduiding

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Extra details

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverzamelpunt overeenkomstig de plaatselijke voorschriften

Toelatingsnummer NL

15977 N

  1. Los de poeder op in water volgens de doseringsinformatie op de verpakking
  2. Houd de sproeikop op een afstand van ongeveer 40 centimeter van de plant vandaan. Spray alle delen van de plant, ook de onderzijde van de bladeren, tot druipens toe nat.
  3. De insecten dienen goed geraakt te worden, en soms bevinden die zich ook aan de onderzijde van het blad.
  4. Binnen enkele uren na behandeling stopt de vraat van de rupsen. Na 3 tot 5 dagen sterven ze en vallen ze van de plant.

Besproei de planten volledig met het mengsel zodra rupsen of -vraat wordt waargenomen. Bij een grote plaag of veel regenval is het aanbevolen om regelmatig te herhalen.

Behandeling alleen bij een buitentemperatuur van boven de 15°C.

Bekijk dit product in actie