verzending

Verzending €3,99 - Gratis vanaf €45

ervaring

Natuurlijke Vijanden altijd gratis bezorgd

RupsVrij

RupsVrij

Product information

€ 10.49

Description

RupsVrij voorkomt vraatschade aan bladeren door rupsen. Het is een biologisch spuitvloeistof met micro-organismen als natuurlijk werkzame stof. RupsVrij mag worden toegepast in de sier-, moes- en fruittuin ter bestrijding van verschillende rupsen.

  • Rupsen bestrijden op een natuurlijke en effectieve manier
  • Voorkom vraatschade van rupsen aan planten
  • RupsVrij is veilig voor kleine insecten en vogels
Options
Vind een winkel bij je in de buurt

Additional details

Barcode(s)
8711731031905

Gevarenaanduiding

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Extra details

SP1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Veiligheidsaanbevelingen

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen / oogbescherming dragen. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een afvalverzamelpunt overeenkomstig de plaatselijke voorschriften

Alles wat je moet weten

ECOstyle RupsVrij voorkomt bladschade door rupsen

RupsVrij voorkomt vraatschade aan bladeren door rupsen. Een plaag herken je door gaten in of aan bladeren. Planten kunnen zelfs helemaal kaal worden. De RupsVrij van ECOstyle is een biologische spuitvloeistof, met micro-organismen als natuurlijk werkzame stof. De rupsen eten de bladeren met het opgespoten mengsel op. De vraat stopt binnen enkele uren en binnen een paar dagen sterven de rupsen. Inzetbaar voor veel verschillende soorten rupsen zoals de buxusrups, kleine wintervlinder en koolwitje. RupsVrij is onschadelijk voor bijen en vogels en mag worden toegepast in de sier-, moes- en fruittuin. Bestrijd rupsen 100% natuurlijk.

  • Rupsen bestrijden op een natuurlijke en effectieve manier
  • Voorkom vraatschade van rupsen aan planten
  • RupsVrij is veilig voor kleine insecten en vogels

RupsVrij voorkomt bladschade door rupsen

Rupsen kunnen vrij snel planten zoals de buxus kaalvreten. De meeste bestrijdingsmiddelen werken alleen bij direct contact met de rups. RupsVrij van ECOstyle werkt anders. Het middel trekt het blad in en zodra de rups van het blad eet, stopt de vraat en sterft de rups binnen enkele dagen. 100% natuurlijk en effectief bestrijden.

Is RupsVrij veilig?
Ja, RupsVrij is veilig voor kleine insecten zoals lieveheersbeestjes. De bacterie in RuspVrij heeft alleen maar invloed op de spijsvertering van rupsen en niet op andere insecten of vogels.

Voor het bestrijden van rupsen, waaronder
de buxusrups, kleine wintervlinder en het koolwitje.

Besproei de planten volledig met het mengsel zodra
rupsen of -vraat wordt waargenomen. Bij een grote plaag
of veel regenval de behandeling herhalen. Behandeling
alleen bij een buitentemperatuur van boven de 15
graden. Binnen enkele uren na behandeling stopt de
vraat van de rupsen. Na 3 tot 5 dagen sterven ze en vallen
ze van de plant. 

- RupsVrij werkt via opname door de rups. Bedek daarom alle plantdelen met de spuitvloeistof.
- Niet toepassen kort voor een regenbui of in de volle zon. Liever bij zonsondergang spuiten én het blad ook aan de onderzijde behandelen. 

Bekijk dit product in actie